Probing the electrochemical capacitance of MXene nanosheets for high-performance pseudocapacitors


by Ji, Xiao, Xu, Kui, Chen, Chi, Zhang, Bao, Ruan, Yunjun, Liu, Jia, Miao, Ling and Jiang, Jianjun
Reference:
X. Ji, K. Xu, C. Chen, B. Zhang, Y. Ruan, J. Liu, L. Miao, and J. Jiang, "Probing the electrochemical capacitance of MXene nanosheets for high-performance pseudocapacitors", Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 18, no. 6, 2016, pp. 4460.
Bibtex Entry:
@article{430,
  author = {Ji, Xiao and Xu, Kui and Chen, Chi and Zhang, Bao and Ruan, Yunjun and Liu, Jia and Miao, Ling and Jiang, Jianjun},
  title = {Probing the electrochemical capacitance of MXene nanosheets for high-performance pseudocapacitors},
  journal = {Physical Chemistry Chemical Physics},
  volume = {18},
  number = {6},
  pages = {4460},
  ISSN = {1463-9076},
  DOI = {10.1039/C5CP07311A},
  year = {2016},
  date= {01/14}
  type = {Journal Article},
  url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/430.pdf
}