[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes

by Wang, Hao, Li, Jianmin, Kuai, Xiaoxiao, Bu, Liangmin, Gao, Lijun, Xiao, Xu and Gogotsi, Yury
Reference:
H. Wang, J. Li, X. Kuai, L. Bu, L. Gao, X. Xiao, and Y. Gogotsi, "[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes", Advanced Energy Materials, 2020, pp. 2001411.
Bibtex Entry:
@article{712,
   author = {Wang, Hao and Li, Jianmin and Kuai, Xiaoxiao and Bu, Liangmin and Gao, Lijun and Xiao, Xu and Gogotsi, Yury},
   title = {[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes},
   journal = {Advanced Energy Materials},
   pages = {2001411},
   ISSN = {1614-6832},
   DOI = {10.1002/aenm.202001411},
   year = {2020},
   date= {07/26}
   type = {Journal Article},
   url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/712.pdf
}

[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes