Low-Temperature pseudocapacitive energy storage in Ti3C2Tx MXene

by Xu, Jiang, Hu, Xinghao, Wang, Xuehang, Wang, Xi, Ju, Yifan, Ge, Shanhai, Lu, Xiaolong, Ding, Jianning, Yuan, Ningyi and Gogotsi, Yury
Reference:
J. Xu, X. Hu, X. Wang, X. Wang, Y. Ju, S. Ge, X. Lu, J. Ding, N. Yuan, and Y. Gogotsi, "Low-Temperature pseudocapacitive energy storage in Ti3C2Tx MXene", Energy Storage Materials, vol. 33, 2020, pp. 382.
Bibtex Entry:
@article{721,
  author = {Xu, Jiang and Hu, Xinghao and Wang, Xuehang and Wang, Xi and Ju, Yifan and Ge, Shanhai and Lu, Xiaolong and Ding, Jianning and Yuan, Ningyi and Gogotsi, Yury},
  title = {Low-Temperature pseudocapacitive energy storage in Ti3C2Tx MXene},
  journal = {Energy Storage Materials},
  volume = {33},
  pages = {382},
  ISSN = {2405-8297},
  DOI = {https://doi.org/10.1016/j.ensm.2020.08.029},
  year = {2020},
  date= {12/01}
  type = {Journal Article},
  url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/721.pdf
}

Low-Temperature pseudocapacitive energy storage in Ti3C2Tx MXene