Mechanisms of the Planar Growth of Lithium Metal Enabled by the 2D Lattice Confinement from a Ti3C2Tx MXene Intermediate Layer

by Yang, Di, Zhao, Chunyu, Lian, Ruqian, Yang, Lin, Wang, Yizhan, Gao, Yu, Xiao, Xu, Gogotsi, Yury, Wang, Xudong, Chen, Gang and Wei, Yingjin
Reference:
D. Yang, C. Zhao, R. Lian, L. Yang, Y. Wang, Y. Gao, X. Xiao, Y. Gogotsi, X. Wang, G. Chen, and Y. Wei, "Mechanisms of the Planar Growth of Lithium Metal Enabled by the 2D Lattice Confinement from a Ti3C2Tx MXene Intermediate Layer", Advanced Functional Materials, 2021, pp. 2010987.
Bibtex Entry:
@article{760,
   author = {Yang, Di and Zhao, Chunyu and Lian, Ruqian and Yang, Lin and Wang, Yizhan and Gao, Yu and Xiao, Xu and Gogotsi, Yury and Wang, Xudong and Chen, Gang and Wei, Yingjin},
   title = {Mechanisms of the Planar Growth of Lithium Metal Enabled by the 2D Lattice Confinement from a Ti3C2Tx MXene Intermediate Layer},
   journal = {Advanced Functional Materials},
   pages = {2010987},
   DOI = {https://doi.org/10.1002/adfm.202010987},
   year = {2021},
   date = {04/08},
   type = {Journal Article},
   url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/760.pdf
}