P-type ohmic contacts of MBenes with MoS2 for nanodevices and logic circuits

by Hou, Pengfei, Liu, Jingyi, Jin, Di, Tian, Yumiao, Liu, Xiaochun, Xie, Yu, Du, Fei, Gogotsi, Yury, Vojvodic, Aleksandra and Meng, Xing
Reference:
P. Hou, J. Liu, D. Jin, Y. Tian, X. Liu, Y. Xie, F. Du, Y. Gogotsi, A. Vojvodic, and X. Meng, "P-type ohmic contacts of MBenes with MoS2 for nanodevices and logic circuits", 2D Materials, vol. 9, 2022.
Bibtex Entry:
@article{820,
   author = {Hou, Pengfei and Liu, Jingyi and Jin, Di and Tian, Yumiao and Liu, Xiaochun and Xie, Yu and Du, Fei and Gogotsi, Yury and Vojvodic, Aleksandra and Meng, Xing},
   title = {P-type ohmic contacts of MBenes with MoS2 for nanodevices and logic circuits},
   journal = {2D Materials},
   volume = {9},
   issue = {4},
   year = {2022},
   type = {Journal Article},
   pdf = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/820.pdf
}