Scalable Synthesis of 2D Mo2C and Thickness‐Dependent Hydrogen Evolution on Its Basal Plane and Edges


by Wu, Jiabin, Su, Jianwei, Wu, Tao, Huang, Liang, Li, Qun, Luo, Yongxin, Jin, Hongrun, Zhou, Jun, Zhai, Tianyou, Wang, Dingsheng, Gogotsi, Yury and Li, Yadong
Reference:
J. Wu, J. Su, T. Wu, L. Huang, Q. Li, Y. Luo, H. Jin, J. Zhou, T. Zhai, D. Wang, Y. Gogotsi, and Y. Li, "Scalable Synthesis of 2D Mo2C and Thickness‐Dependent Hydrogen Evolution on Its Basal Plane and Edges", Advanced Materials, 2023, pp. 2209954.
Bibtex Entry:
@article{841,
   author = {Wu, Jiabin and Su, Jianwei and Wu, Tao and Huang, Liang and Li, Qun and Luo, Yongxin and Jin, Hongrun and Zhou, Jun and Zhai, Tianyou and Wang, Dingsheng and Gogotsi, Yury and Li, Yadong},
   title = {Scalable Synthesis of 2D Mo2C and Thickness‐Dependent Hydrogen Evolution on Its Basal Plane and Edges},
   journal = {Advanced Materials},
   pages = {2209954},
   DOI = {https://doi.org/10.1002/adma.202209954},
   year = {2023},
   type = {Journal Article}
}